หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษาโครงการ ติดต่อโครงการ

การมีส่วนร่วมของประชาชน

1.การประชุมปฐมนิเทศโครงการ

2.การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

3.การประชุมสัมมนาโครงการ

4.การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

5.การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ