หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษาโครงการ ติดต่อโครงการ

ความเป็นมาโครงการ

ปัจจุบันความต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลามีจำนวนมาก แต่ตลอดแนวทะเลสาบสงขลามีสะพานอยู่เพียง 2 แห่ง ได้แก่ สะพานชะแล้ ตั้งอยู่ด้านล่างของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่ออำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กับ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (สะพานไสกลิ้ง – หัวป่า) ตั้งอยู่ด้านบนของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กับอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยสะพานทั้ง 2 แห่ง มีระยะทางห่างกัน 60 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ตรงกลางของทะเลสาบ ต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หรือใช้แพขนานยนต์ซึ่งมีความล่าช้า

จากปัญหาดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ได้เรียกร้องให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ซึ่งหากการก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถลดระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร ลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้โครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สำคัญ มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสูง อีกทั้งสอดรับกับโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดพัทลุง