หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษาโครงการ ติดต่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดระยะการเดินทางระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมโยงต่อเติมโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งให้สมบูรณ์